Výsadba a povýsadbová péče

Výsadba a povýsadbová péče

Správně vysazený strom na dobrém místě je jedna z nejcennějších částí péče o zeleň ve městech, kterou můžeme zanechat budoucím generacím.

Obrázková příloha o výsadbě stromu z publikace Jak se sází strom (pdf, 356 kB)

Publikace je k zakoupení na e-shopu Nadace Partnerství za cenu 125 Kč, z toho 99 Kč přispějete na výsadbu a ochranu stromů.

1. Příprava stanoviště pro výsadbu

Náročná příprava stanoviště před výsadbou není vždy nutná, když se jedná o půdu na nenarušených stanovištích. Pokud je třeba, můžeme půdu doplnit (promíchat) s předem připraveným substrátem. Min. 50% půdy vykopané z výsadbové jámy by mělo být vždy použito pro její zasypání. Tím zamezíme vzniku tzv. „květináčového efektu“, při kterém se kořeny stáčí a deformují uvnitř jámy s nadměrně živným substrátem. Cílem výsadby nesmí být pouze zajištění dostatečně velké výsadbové jámy a růst kořenů v ní, ale plynulé a bezproblémové prokořenění prostoru vně jámy.

2. Výsadbová jáma

Hloubka jámy by měla být přibližně stejná, nebo jen o málo větší než je výška kořenového balu, šířka naopak min. 1,5 – 2 násobek šířky kořenového balu. Pro zabránění poklesu stromu musí kořenový bal nést nenarušená půda. Ideální tvar je kónický, u povrchu 2-3 krát širší než ve svém dně. Vhodné je zkypřit a zdrsnit stěny jámy rýčem, čímž se usnadní prorůstání kořenů.

3. Kotvení

Ochranné ukotvení je obzvláště potřeba na větrném stanovišti, v místech, kde hrozí poškození sekačkou na trávu a vandalismus, nebo při výsadbách prostokořených sazenic. Počet kůlů musí odpovídat velikosti vysazovaného stromu. Jeden kůl používáme ke kotvení dřevin menších rozměrů (do výšky cca 1 m). V takovém případě se kůl přikládá ke kmeni ze strany s největším provozem, u silničních komunikací ošetřovaných v zimě posypovými solemi směrem k ní. U vzrostlých stromů se provádí kotvení minimálně dvěma, optimálně třemi kůly. Dva kůly umisťujeme po směru provozu, při využití tří kůlů umisťujeme nahoru pojící lišty. Kůly zatloukáme do dna jámy ještě před zasypáním, které je následně výborně zafixuje. Optimální kůl pro výsadbu stromů s obvodem kmene 12-16 cm by měl mít průměr 6 cm a délku 250 cm.

Fixační úvazky by měly být široké, hladké, elastické, ale zároveň pevné. Úvazky je nutno včas odstranit nebo převázat, aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmínku.

4. Kořenový krček

Kořenový krček je místo u báze kmene stromu, kde se začínají větvit kořeny. Jestliže krček nevidíte, můžete z vrchu kořenového balu odstranit trochu zeminy. Po nalezení krčku určíte, jak hluboká má být jáma pro správnou výsadbu. V případě výsadby balového stromku je nutné zkontrolovat, zda kolem kořenového krčku nezůstal např. zaškrcený drát nebo provázek z jutové ochrany kmene. Pletivo balu je třeba kolem kořenového krčku rozvolnit.

5. Umístění stromu do správné výšky a narovnání v jámě

Před umístěním do jámy zkontrolujte, zda byla vykopána do správné hloubky. V případě, že jáma je příliš hluboká, je třeba před umístěním stromu dno opět zasypat až do hloubky přibližně odpovídající výšce balu. Je-li strom zasazen příliš hluboko, nové kořeny se vzhledem k nedostatku kyslíku obtížně vyvíjejí a kmen stromu nad krčkem může být poškozen hnilobami. Hluboká výsadba stromů je jednou ze základních technologických chyb. Při výsadbě balových sazenic zvedejte strom vždy za kořenový bal, nikdy ne pouze za kmen. U větších sazenic je vhodné se ještě před začátkem plnění jámy podívat na strom z různých úhlů a zkontrolovat, zda je umístěn svisle.

6. Řez dřevin při výsadbě

Povýsadbovému řezu se také říká řez „komparativní“ (srovnávací), protože při něm dochází k vyrovnání objemu kořenového systému a objemu koruny. Způsob řezu závisí na výsadbovém materiálu a je proto lepší, můžeme-li tento úkol svěřit odborníkům. Dřeviny prostokořenné je třeba zpravidla zakrátit a prosvětlit, přičemž je nutné dodržet přirozený nebo požadovaný tvar dřeviny. V nadzemní části odstraňujeme větve zlomené či jinak poškozené, suché a křížící se. Až na naprosté výjimky nikdy neodstraňujeme vrcholový výhon – terminál!!! Při výsadbě na podzim je řez mírnější, na jaře hlubší. Důvodem je omezení spotřeby vody listy. U jehličnanů se řez omezuje pouze na odstranění poškozených nebo odumřelých větví.

Základní pravidla řezu:

  • používáme ostré sadařské nůžky, aby nedošlo k poškození větví a řez byl dokonale hladký
  • řez vždy vedeme systémem „na větevní límeček“
  • maximální velikost odstraňované větve nesmí přesáhnout 1/3 průměru kmene (či větve nižšího řádu), nejvíce však 5 cm
  • po prořezání by koruna měla ztratit cca 1/3 – 1/2 svého původního objemu (záleží na druhu či kultivaru stromu a kvalitě výpěstku)
  • nejprve odstraníme všechny poškozené větve, potom odstraníme nebo zastřihneme větve, které rostou „dovnitř“ koruny nebo se „kříží“
  • při řezu dbáme na pravidelnost koruny a její rovnoměrnou hustotu
  • především u stromů v uličních stromořadích vyrovnáme výšku nasazení korun

Řez kořenů je omezen pouze na odstranění kořenů zaschlých, poraněných či zlomených a na vytvoření čerstvých řezných ran těsně před umístěním dřeviny do výsadbové jámy, aby došlo k jejich co nejrychlejší regeneraci. S výchovným řezem pro správné zapěstování korunky je vhodné rok počkat, až se strom na novém stanovišti ujme.

7. Zasypávání výsadbové jámy

Zasypte jámu jemně, ale pevně. Vyplňte ji asi do jedné třetiny a citlivě upěchujte. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, rozbalte horní třetinu kořenového balu. Při výsadbě dřevin bez balu je třeba kořeny dřevin rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kontejnery, květináče, foliové sáčky a obaly, jež nemohou v půdě zetlít, je nutné odstranit. Kořeny či kořenové baly je třeba ze všech stran prosypat, popř. obsypat zeminou a pečlivě zhutnit. Při výsadbě prostokořenných sazenic si můžete zpočátku pomoci jemným potřásáním sazenicí. Doplňte zbytek jámy a zeminu důkladně upěchujte. Zalijte dostatečným množstvím vody zcela vyplněnou jámu, což napomůže sesedání půdy. Je-li nutné zavést ke stromu větrací či závlahovou sondu, umístí se do jámy ještě před jejím zasypáním.

8. Závlahová mísa a mulčování

Povrch zeminy v bezprostředním okolí stromu je vhodné upravit do mísy, v níž se bude držet voda při zálivce. Závlahovou mísu a povrch zasypané jámy je vhodné pokrýt mulčem (zadržuje vlhkost, chrání před extrémními teplotami, snižuje konkurenci trav a plevelů). Ideální je pěti až deseticentimetrová vrstva. Při mulčování je třeba dbát na to, aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. To by mohlo způsobit poškození kůry a kambia u báze kmene.

9. Ochrana před poškozením zvířaty

Ve volné krajině je třeba pamatovat na ochranu před zvěří. Nejčastější je využití různých typů plastových chráničů, které se umístí kolem kmene. Pozor, není zapotřebí oplocovat i kotvící kůl, pouze se tím zmenšuje prostor pro kmínek stromu. Zpravidla je snadnější umisťovat chráničku na kmínek stromu ještě před konečným vyvázáním ke kotvícímu kůlu. V některých případech je vhodné uvažovat o instalaci podpěr pro usedání dravců v okolí stromků vysazených ve volné krajině – často dochází k prolámání vrcholků mladých stromů následkem usedání např. káňat.

10. Následná péče

Nejdůležitějším a rozhodujícím bodem následné péče se zpravidla stává zálivka. Je prokázáno, že stromům o průměru kmínku 5 cm trvalo 4-5 měsíců po výsadbě, než se znovu vytvořila síť kořínků dostatečně hustá na to, aby mohla pojmout potřebné množství vody. Udržujte proto půdu vlhkou, ale ne promáčenou. Ideální doba pro zálivku je ve chvíli, kdy je půda pod namulčovaným povrchem suchá. Zalévejte spíše méně často, ale vydatně.

Nižší sazenice, kterým by mohly konkurovat byliny, je třeba ožínat. Při této činnosti je nutné důsledně dbát na to, aby nedošlo k poškození kmínku stromu. Posečený materiál lze ukládat kolem stromků jako mulč.

Po první sezóně kontrolujeme kvalitu ochrany před zvěří, pevnost kůlů a úvazů. Nejlépe v předjaří následujícího roku nůžkami odstraňujeme poškozené větve a konkurenční výhony, je-li třeba, provádíme výchovný řez. V dalších letech dbáme hlavně o to, aby úvazy a ochrany proti okusu neškrtily sílící kmeny a postupně je odstraňujeme.

Další informace o výsadbě stromů a jejich následné péči najdete také ve standardu Výsadba stromů.