Ošetřování vzrostlých stromů

Ošetřování vzrostlých stromů

Podmínky ve městech se velmi liší od těch, které mají stromy ve svém přirozeném prostředí. Abychom snížili negativní efekt městského prostředí na stromy a zároveň uspokojili nároky lidí na prostor a bezpečnost, provádíme potřebná pěstebná opatření. Při nich ale vždy musíme respektovat strategii růstu stromu.

Mezi pěstební opatření řadíme:

  • řez
  • instalaci vazeb
  • konzervační ošetření (instalaci stříšek)
  • vylepšení stanoviště
  • kácení

Specifickou oblastí je ochrana stromů při stavební činnosti.

1. Řez stromu

Řez patří mezi nejčastěji prováděná pěstební opatření. Tuto problematiku řeší podrobně standard Řez stromů. Při řezu stromů musíme dodržovat pravidla správné techniky (řez na větevní límeček, třetinové pravidlo apod.) a také odpovídající technologie. Dle technologie řezu stromů rozlišujeme řezy zakládací, udržovací, stabilizační a tvarovací.

Mezi jednotlivými typy a druhy řezů bychom rádi zdůraznili význam řezu výchovného, který patří mezi řezy zakládací.  Řez výchovný se provádí několik let po výsadbě. Během tohoto řezu se vytváří základ koruny. Pravidelné provádění kvalitního výchovného řezu může zajistit mnohem lepší vývoj koruny v dalších letech, a zabránit tak tvorbě nevhodných větvení, které se musí v budoucnu řešit mnohem složitějšími a ekonomicky náročnějšími zákroky.

2. Instalace vazby

V případě defektního větvení (tlakové vidlice) je nutné svázat kosterní větve koruny. Vazby mohou být statické, dynamické a instalované v několika úrovních. Pro svázání koruny se musí používat odpovídající a certifikované materiály. Používání popruhů případně jiných materiálů, které nejsou určené k tomuto účelu a nemají odpovídající nosnost, jsou nepřípustné. U vazeb je důležitá jejich následná pravidelná kontrola. K evidenci vazeb a jejich kontrole je možné použít portál Stromy pod kontrolou.

3. Konzervační ošetření

Jedná se většinou o instalaci stříšek na rozsáhlé dutiny ve kmeni a kosterních větvích. Slouží především k zabránění průtoku takového množství vody, které by při zamrznutí mohlo způsobit mechanické poškození kmene. Stříšky, případně instalace mříží, je možné použít také pro zamezení vandalismu a zahazování odpadků do dutin stromů. Při instalaci těchto prvků nesmí dojít k poškození stromu.

4. Vylepšení stanoviště

Je pěstebním opatřením, které se provádí v menším rozsahu a pouze v opodstatněných případech (např. po stavební činnosti). Stromy jsou dlouhověké organizmy a každá změna je pro ně stresem. Všechny úpravy by měly tyto požadavky respektovat. Stanoviště můžeme vylepšit mulčováním, závlahou a výjimečně úpravou půdního substrátu.

5. Kácení

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, kácení je běžnou součástí pěstebních opatření. Probírka přehoustlých skupin umožňuje lepší růst ponechaných stromů. V případě stromů rostoucích samostatně je důležité, aby hodnotu a perspektivu jedince posoudil kvalifikovaný odborník a v případě stromů neperspektivních či nevhodně rostoucích zvážit jejich náhradu adekvátní výsadbou.

Péče o vzrostlé stromy je činnost odborná, a proto byste ji vždy měli svěřit do rukou zkušenému arboristovi s patřičnou úrovní kvalifikace.