Ochrana stromů při stavební činnosti

Ochrana stromů při stavební činnosti

Stavební činnost výrazně narušuje prostředí, ve kterém stromy žijí, a může při ní dojít také ke značnému poškození stromů. Z tohoto důvodu je důležité před zahájením stavebních prací zvážit potřebná opatření, která jsou nezbytná k ochraně stávajících stromů a ploch pro nové výsadby.

Mezi nejčastější typy poškození patří:

  • poškození nadzemní části
  • výkopová činnost (mechanické poškození kořenů)
  • zvyšování nebo snižování půdního povrchu
  • změna mechanických a chemických vlastností půdy
  • ovlivnění hladiny spodní vody

1. Projektová příprava

Jedním z největších současných problémů ochrany stromů patří právě oblast projektové přípravy. Většinou z důvodu, že při plánování stavební činnosti se ochrana stromů opomíjí a následně je už příliš složité dodržet potřebná opatření.

Už ve fázi plánování by proto mělo dojít ke zmapování současného porostu a označení významných stromů, které se musí na stanovišti ponechat a také stromů neperspektivních, které je lepší nahradit odpovídající výsadbou. Součástí plánování a projektové přípravy je i stanovení ochranného pásma stromů a zvážení ochranných pásem inženýrských sítí. Ochranné pásmo v současné době řeší u památných stromů zákon č. 114/1992 Sb. Norma ČSN 83 9061 (Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) stanovuje kořenovou zónu a kořenový prostor u stromů ostatních.

2. Ochrana stromů před zahájením prací

Tato fáze v sobě zahrnuje všechny kroky před začátkem stavby včetně instalace ochranných prvků a provedení všech opatření:

  • vytyčení ochranného pásma stromů
  • oplocení
  • ochrana půdy uvnitř chráněné kořenové zóny
  • ochrana kmene
  • příprava dřevin před zahájením stavby

3. Ochrana stromů v průběhu stavby

V této fázi je nejdůležitější stanovit technický dozor s adekvátní úrovní kvalifikace, a to především v případech, kdy je nezbytné zasáhnout do kořenového prostoru stromu. Instalované prvky ochrany a dodržování ochranných opatření se musí pravidelně kontrolovat. Pokud dojde k mechanickému poškození některých částí stromu během stavby, musí se tato poškození ihned ošetřit.

4. Následná péče

Po skončení stavební činnosti je nutné odstranit všechny prvky ochrany. Po jejich odstranění dochází ke kontrole stavu stromů. Pokud je to potřebné, může být vylepšeno i stanoviště, především svrchní půdní horizonty. Stav stromů by se měl kontrolovat několik let po stavební činnosti, a to hlavně v případech, kdy docházelo k pohybu v kořenovém prostoru stromu.

Zdroj:

ČSN 83 9061: 2006. Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Kolařík, J. a kol.: 2009. Ochrana dřevin při stavební činnosti – studie.